Προϊόντα

Κλινική Χημεία/Αντιδραστήρια

Πλήρης σειρά αντιδραστηρίων κλινικής χημείας σε υγρή μορφή με εφαρμογή στους περισσότερους ημι-αυτόματους και αυτόματους αναλυτές της αγοράς.

Elitech - Γαλλία

Περιγραφή Προϊόντος Συσκευασία
Υποστρώματα            
Albumin BCG SL 2 x 125 ml
Bilirubin T & D SL 2 x 125 ml
Cholesterol PAP SL 6 x 100 ml
Cholesterol-HDL Direct SL 1 x 75 ml
Cholesterol-LDL Direct SL 1 x 75 ml
Creatinine PAP SL 2 x 133 ml
Glucose PAP SL 6 x 100 ml
Microprotein Urine SL 2 x 125 ml
Total Protein Biuret SL 2 x 125 ml
Triglycerides Mono SL 6 x 100 ml
Urea UV SL 4 x 62.5 ml
Uric Acid Mono SL 6 x 100 ml
             
Ένζυμα            
Acid Phosphatase T + P   18 x 3 ml
Alkaline Phosphatase DEA SL 4 x 62.5 ml
Amylase CNP-G3 SL 1 x 50 ml
Cholinesterase Butyryl   16 x 3 ml
CK - NAC IFCC SL 2 x 62.5 ml
CK - MB   SL 2 x 62.5 ml
LDH - P IFCC SL 2 x 62.5 ml
GOT (ALT) IFCC SL 4 x 62.5 ml
GPT (AST) IFCC SL 4 x 62.5 ml
γ - GT Szasz SL 4 x 62.5 ml
             
Ηλεκτρολύτες            
Calcium Arsenazo SL 2 x 125 ml
Iron Ferrozine   2 x 125 ml
Magnesium Calmagite SL 2 x 125 ml
Phosphorus UV SL 2 x 125 ml
           
Control - Calibrators            
Elical II Calibrator   4 x 3 ml
Elitrol I Normal   10 x 5 ml
Elitrol II Abnormal   10 x 5  ml

 

 

 
Made with Namu6